Dạy nghề Tiện - Hàn (Xuất khẩu lao động) 

Đào tạo thợ chuyên nghiệp, Học viên học xong đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động